zoek
1.LEVERINGSVOORWAARDEN
 
algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk* deze algemene voorwaarden van de stichting webshop keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond en nto in het kader van de coördinatiegroep zelfreguleringoverleg (cz) van de sociaaleconomische raad en treden voor de stichting webshop keurmerk in werking per 1 juli 2012. deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de stichting webshop keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de wet financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de autoriteit financiële markten. artikel 1 - definities artikel 2 - identiteit van de ondernemer artikel 3 – toepasselijkheid artikel 4 - het aanbod artikel 5 - de overeenkomst artikel 6 – herroepingrecht artikel 7 - kosten in geval van herroeping artikel 8 - uitsluiting herroepingrecht artikel 9 - de prijs artikel 10 - conformiteit en garantie artikel 11 - levering en uitvoering artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging artikel 13 – betaling artikel 14 – klachtenregeling artikel 15 - geschillen artikel 16 – branchegarantie artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk artikel 1 - definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht; consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; dag: kalenderdag; duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de stichting webshop keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. artikel 2 - identiteit van de ondernemer naam ondernemer: jpj steevens, steevens montage vestigingsadres: lisdodde 13, 3191jj, hoogvliet rotterdam telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 010-84 61 382 of 06-53 92 92 16 e-mailadres: info@deopenhaardshop.nl kvk-nummer: 55 12 89 98 btw-identificatienummer: 18 87 13 053 b02 indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: geen indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; noa nederlandse ondernemersvereniging voor de afbouw - de beroepstitel, de plaats in de eu of de europese economische ruimte waar deze is toegekend; montage en levering van haarden en kachels, toegekend kvk te rotterdam - een verwijzing naar de beroepsregels die in nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. bedrijfschap ambachten artikel 3 – toepasselijkheid 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. artikel 4 - het aanbod 1. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen - daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de - ondernemer de prijs garandeert; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke - wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; - de eventuele andere talen waarin, naast het nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. artikel 5 - de overeenkomst 1. de overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. de ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. de ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. artikel 6 - herroepingsrecht bij levering van producten: 1. bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. bij levering van diensten: 3. bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4. om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. artikel 7 - kosten in geval van herroeping 1. indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. artikel 8 - uitsluiting herroepingsrecht 1. de ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. de uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen. artikel 9 - de prijs 1. gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 2. in afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. artikel 10 - conformiteit en garantie 1. de ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. artikel 11 - levering en uitvoering 1. de ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. in geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging opzegging 1. de consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. de consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. de consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. verlenging 4. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. in afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode duur 8. als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. artikel 13 - betaling 1. voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. artikel 14 - klachtenregeling 1. de ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de stichting webshop keurmerk www.keurmerk.info. de klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de stichting webshop keurmerk gestuurd. 5. indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. artikel 15 - geschillen 1. op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. 2. geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie webshop, postbus 90600, 2509 lp te den haag (www.sgc.nl). 3. een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 4. uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 5. wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 6. de geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de geschillencommissie. de beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. de geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 8. indien naast de geschillencommissie webshop een andere erkende of bij de stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (sgc) of het klachteninstituut financiële dienstverlening (kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de geschillencommissie webshop bij uitsluiting bevoegd. voor alle overige geschillen de andere erkende bij sgc of kifid aangesloten geschillencommissie. artikel 16 - branchegarantie 1. de stichting webshop keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de stichting webshop keurmerk aan de consument uitgekeerd. bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. voor het meerdere heeft de stichting webshop keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 2. voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de stichting webshop keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de stichting webshop keurmerk. indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de stichting webshop keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden webshop keurmerk 1. de stichting webshop keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de consumentenbond. 2. wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. adres stichting webshop keurmerk: willemsparkweg 193, 1071 ha amsterdam laatste aanpassing 1 juli 2012 *wij zijn nog geen lid van de stichting webshop keurmerk. de aanvraag is in behandeling.
2.zoek resultaten
3.Familie Eijben te Numansdorp
 
deze klant heeft gekozen voor de bouwbegeleiding, een besluit die logisch is. gezien de hulp en kennis die om deze klant heen staat, immers de bouwbegeleiding staat zeer laag ten opzichte van het volledig te laten uitvoeren door ons of door een andere partij. het gaat erom of zij het gevoel hebben van wat er gedaan moet worden en of wij ook daadwerkelijk in hun optiek vertrouwen hebben. zodat wij kunnen inschatten of er zorgvuldig met het plan wordt om gesprongen met het advies van ons. nadat de schoorstenen geveegd zijn, en voorzien zijn van een camera onderzoek konden wij constateren dat de schoorstenen niet bruikbaar zijn voor de nieuw te gebruiken haarden op aan te sluiten. gezien de volledige verbouwing van het huis zou het ongepast zijn dit niet te doen daar de schoorstenen door het hele huis lopen van onder tot boven de nok. achteraf herstellen zal vele malen meer kosten gezien dan de herstel werkzaamheden die dat met zich meebrengt. geadviseerd aan de klant is dan ook om aan te pakken om later erger te voorkomen, dit is tot stand gekomen en een wederom succes behaald. werkelijk een prachtige locatie in de buurt van de haven van numansdorp en het restaurant het schippershuis, een stukje verder ligt ook de golfbaan van numansdorp, dit is werkelijk zo “een mooie locatie’’, wil je een balletje slaan dan is dit zeker een aanrader,’’prachtig’’.
4.Familie Baas te Barendrecht
 
deze klant was goed voorbereid van wat zij wilde betreft de functie van de gekozen haard. het uitgangspunt was warmte opbrengst maar ook stijl met een rustige uitstraling. eerst eens goed onderzocht wat de conditie is van de huidige schoorsteen en wat voor type haard kan daar op aangesloten kan worden. de schoorsteen is traditioneel gemetseld en heeft een diameter van 20x20 cm en is rechtstandig vertikaal en 8 meter lang. een goede conditie is waargenomen na onder... en het kiezen van de haard was snel beslist. de klant wilde een strakke kolom met weinig stalen omlijsting en een groot vuurzicht. zij hadden de keus uit kal-fire, barbas of spartherm. de klant koos voor de kal-fire inbouwhaard heat pure 60 -  “een goede beslissing’’. de heat pure is een bijzonder goed doordachte haard met ingebouwde intelligentie; het is ook de fraaiste houthaard die verkrijgbaar is. het ontwerp is minimalistisch en de deur kent nauwelijks kaders waardoor u optimaal zicht heeft op het vlammenspel. dit in tegenstelling tot de traditionele kachel. arjan baas is een echte doe het zelver die aandacht aan zijn werk geeft voor de volle 100%. geen detail wordt overgeslagen en weet wat hij koopt en bestudeerd dat dan ook grondig voor de beslissing genomen wordt. de meerwaarde ervan is, dat de klant weet wat er met de inbouwhaard gerealiseerd kan worden en wat nie.  zo heeft hij bijvoorbeeld een aluminium slang aan de convectie aangesloten die zo’n 6 meter lang is om zo boven aan de ander kant van het huis uit te komen om daar ook warmte te krijgen van zijn inbouwhaard, zojuist hem nog even gebeld om te vragen hoe zijn ervaring ermee is, het antwoord was in 1 woord “geweldig’’, enorm tevreden over de haard en hij vertelde dat de warmte opbrengst in de woonruimte op de begane grond niet wordt aan getast doordat hij een heel lange slang op de haard had aangesloten. hij vertelde ook dat als hij flink doorstookt tot wel 28 graden warm stookt. ook dat heeft hij natuurlijk uitgetest. arjan inmiddels kennende probeert hij alles uit, weer een tevreden project en een tevreden klant. de kern van het oude barendrecht wordt gevormd door het oude dorp rond de watertoren, maar tegenwoordig is de middenbaan het centrale winkelgebied. aan het eind van de middenbaan is het theater het kruispunt te vinden en dichtbij het gemeentehuis en gemeentehuisplein. het gemeentehuisplein wordt gebruikt voor de weekmarkt (vrijdag), als parkeerplaats en één keer per jaar (rondom koninginnedag) voor de kermis. aan de oostrand hebben veel transportbedrijven hun opslag- en distributiehallen, voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor verse groenten en fruit. in 1997 is begonnen met de aanleg van een vinex-wijk op het grondgebied ten westen van de a29 met ongeveer 7600 woningen. deze wijk heeft de naam carnisselande gekregen. sinds 25 oktober 2004 rijdt tramlijn 25 van de ret vanaf rotterdam schiebroek naar het nieuwe winkelcentrum carnisse veste gelegen in die nieuwe wijk. aan de oude maas zijn het natuurgebied carnisse grienden, het bouwdok, het tunnelgebouw van de heinenoordtunnel, de modelvliegclub europoort (mve), recreatiegebied de oude maas, de toerit van de voormalige barendrechtse brug, modelspoor station ziedewij en camping de oude maas te vinden. de huidige gemeente barendrecht ligt op het gebied van drie ambachtsheerlijkheden, namelijk oost-barendrecht, west-barendrecht en carnisse. de oudste vermelding van het ambacht oost-barendrecht stamt uit het jaar 1264. deze ambachten lagen in de riederwaard, een gebied dat vanaf de 12e eeuw bedijkt werd en in de 13e en 14e eeuw regelmatig met dijkdoorbraken werd geconfronteerd. vanaf 1484 werd definitieve indijking gestart met de binnenlandse polder (het gebied ten noorden van voordijk, middenbaan en dorpsstraat). de buitenlandse polder ten zuiden van die lijn werd in 1555 van een dijk voorzien. de zuidpolder ten zuiden van de middeldijk werd in 1649 drooggelegd. in de franse tijd werden de drie ambachten samengevoegd tot één gemeente barendrecht. na de franse tijd werd barendrecht gesplitst in oost-barendrecht en west-barendrecht en in 1836 werden deze gemeenten herenigd.
5.zoekgeschiedenis
6.Openhaardhout
 
europa is rijkelijk voorzien in de grondstof hout. en men is bij de bevoorrading ervan niet afhankelijk van pijplijnen, enorme olietankers en de wereldpolitiek. desondanks komt bij sommige mensen het slechte geweten naar boven: zijn onze wouden niet al door ontbossing beschadigd? kunnen wij met een goed geweten, ook met het oog op de klimaatverandering, onze "groene longen" verstoken? om u gerust te stellen; openhaardhout wordt voor het grootste deel duurzaam geproduceerd. is hout verbranden schadelijk voor het milieu? nee, bij de verbranding van hout ontstaat er onder andere kooldioxide. co2 veroorzaakt opwarming, maar laat ozon ongemoeid. bij de verbranding van hout komt slechts zoveel schadelijke kooldioxide vrij als er bij het groeiproces van de bomen aan de atmosfeer onttrokken is. zijn de bossen onuitputtelijk: de precieze jaarlijkse houtgroei/toename in de bossen is niet bekend, maar dat er een groei is staat vast. echter, brandhout alleen biedt geen uitweg voor de totale energievraag, maar het kan een kleine bijdrage leveren aan de verwarming van het huis. gezellig. het heeft niet alleen economische en ecologische voordelen om zelf in uw hout te voorzien, maar het geeft ook lol. u bent lekker in de frisse buitenlucht en natuur bezig. en als de berging weer vol hout ligt en u tevreden met een wijntje of een warme kop erwtensoep voor een heerlijk brandend knisperend haardvuur zit met de schijning van de flikkerende vlammen op uw gezicht, dan geeft dat een intens voldaan gevoel. stressverdrijvend. stel: na een dag hard werken rijdt u van uw werk terug naar huis door de stromende regen. uw voorruit is lichtelijk beslagen, de muziek op de radio is het nét niet en tot overmaat van ramp belandt u in een file van 6 km. klikt u dit bekend in de oren ? dan weet u waarschijnlijk ook wel dat dit soort situaties stressgevend zijn. u komt moe en opgefokt binnen en hebt minstens een half uur nodig om een beetje tot uzelf te komen. en hoe kunt u dat beter doen dan even wat houtblokken in de haard te gooien, aanmaakblokjes erbij en u over te geven aan de weldadige warmte en het geknisper en geknapper van het hout. alom bekend is het genieten van een haardvuur goed is voor uw gemoedsrust en een perfecte remedie is om zonder zorgen uw bed in te stappen! haardvuurtje maken. op de bodem legt u twee tot drie stukken gekloofd openhaardhout. indien er nog wat as ligt, dan kunt u dit rustig laten liggen, want het stoken op deze laag bevordert de kwaliteit van de houtverbranding. bovenop het gekloofde brandhout legt u fijne houtkrullen of een dun blok hout van spar- of dennenhout. omgekeerd kan ook; onder liggen dan de dunne houtkrullen en boven de dikkere gekloofde blokken hout. de meningen lopen uiteen of de blokken gekruist of in een piramide vorm geschikt moeten worden. probeer zelf uit hoe het vuur naar uw mening het best tot zijn recht komt. bij het aanmaakhout worden één of twee milieuvriendelijke aanmaakblokjes gelegd, welke u in de winkel kunt kopen. wanneer u papier hiervoor wilt gebruiken, dan het liefst zo weinig mogelijk, want papier kan in geringe mate schadelijke stoffen bevatten. voordat u de haard aansteekt moet u eerst de onderste luchttoevoer volledig open zetten, zodat bij het begin van de verbranding de maximale luchtmassa beschikbaar is. tegelijkertijd zet u ook de bovenste luchttoevoer open, want deze toevoer is nodig om de vrijkomende houtgassen volledig te verbranden. te weinig lucht leidt tot onvoldoende verbranding, waardoor energie verloren gaat. tevens is het belastend voor het milieu, doordat onvolledig verbrande reststoffen van het hout door de schoorsteen naar buiten verdwijnen. u denkt wellicht dat alles brandbaar is en in feite is dat ook zo. maar bij sommige voorwerpen dient u uitermate voorzichtig te zijn, aangezien er schadelijke stoffen vrij kunnen komen. deze stoffen zijn zowel voor mens als milieu gevaarlijk. ook al ziet of ruikt u niets bij de verbranding, dan nog komen er stoffen vrij die heel schadelijk voor u kunnen zijn. wat niet te verbranden in de openhaard: · kranten, tijdschriften en karton (hier zitten schadelijke stoffen in als zoutzuur en fluor) · yoghurt bekers en piepschuim (hier zitten dioxines in en zijn slecht voor mens en milieu bij directe verbranding) · geplastificeerd materiaal, hierin kunnen zoutzuren, metaalresten, dioxines en andere schadelijke stoffen bij vrijkomen · met teer behandeld hout zoals bielzen (hier zitten kankerverwekende stoffen in ) · spaanplaat (hier zit formaldehyde, koolmonoxide en meerdere schadelijke stoffen in) · vochtig hout (hierin zitten deels kankerverwekkende koolwaterstoffen en benzol en overige stoffen in) wat wel te verbranden in de openhaard: · behalve bij vochtig hout, is het geen probleem indien u dennen hout en sparren hout verbrandt, het is maar net waar u van houdt · de een vindt het geknetter onprettig, voor de ander is het juist een heerlijk beleving een knetterend en knapperend haardvuurtje · wel kun je stoken, grill houtskool en briketten · natuurlijk, niet vochtig hout, snippers, zaagsel en alles wat ervan gemaakt is en niet op de lijst voorkomt van dingen die je niet mag verbranden in de open haard · houtbriketten op basis van natuurlijk hout · kleine gekloofde stukken hout, droogt lekker snel en stookt gemakkelijk let op met grote blokken hout het ene blok is het andere niet. indien u op ... bent naar zware houtblokken om in uw open haard te verbranden, dan moet u enkele dingen in de gaten houden: zoals het soort hout en het vochtigheidsgehalte van het hout. het lijkt een open deur, maar bij de toepassing van grotere blokken hout in uw haardvuur hoeft u minder vaak hout bij te gooien en het blijft normaliter langer branden. het probleem zit hem echter in het vochtigheidsgehalte van een houtblok. dat is vaak groter dan bij gekloofde exemplaren. het duurt namelijk veel langer voordat grote houtblokken gedroogd zijn. daarnaast kan, zeker bij hardhoutsoorten, het heel lang duren voor een blok goed brandt en het kan ook heel lang duren voordat zo'n blok opgebrand is. om een groter houtblok volledig te laten verbranden is het noodzakelijk dat de hitte groot is. indien dat niet het geval is, dan zullen de buitenkanten van het blok aanbranden en uiteindelijk weer doven en heeft u slechts plezier van een deel van het houtblok. het is daarom niet altijd verstandig om te werken met grote houtblokken. bewaren van hout vers gekapt hout bevat een hoog vochtgehalte (wel 50 %) en moet blootgesteld worden aan wind c.q. geventileerd worden om goed te kunnen drogen. dit geldt ook voor reeds gedroogd hout. indien u bijvoorbeeld uw hout opslaat in een afgesloten en vaak vochtige kelder, dan zal het vochtigheidspercentage in het hout toenemen. het zelfs mogelijk dat schimmels en ongedierte hun slag kunnen slaan. u wilt absoluut niet dat uw haardhout een broedplaats gaat worden voor een kolonie van zilvervisjes of voor zwammen met name het effect van de zogenaamde houtzwam is groot. hout heeft een zogenaamde hygroscopische werking wat zoveel wil zeggen dat hout vocht uitwisselt met de omgeving. in droge omstandigheden geeft hout vocht af en in vochtige omstandigheden neemt hout vocht op. dus ook uw zojuist aangeschafte oven gedroogd haardhout zal na enkele maanden in een vochtige kelder weer veel vocht bevatten en slecht branden. deze tast alle houtsoorten aan en zorgt voor een verpulvering van het hout, maar ook voor een slechter leefklimaat in het hele huis. beter is het, indien omstandigheden dat toelaten, uw haardhout buiten op te slaan onder een afdak. dus grotendeels beschermd tegen de regen, maar wel blootgesteld aan de wind die samen met de zon voor droging zorgt. waarom droog hout ten eerste omdat het slecht is voor het milieu. indien u vochtig hout gaat verbranden krijgt u te maken met meerdere schadelijke effecten: · bij het verbranden van bijvoorbeeld vers gekapt hout (vochtgehalte circa 50 %) wordt in feite eerst het water uit het hout 'gekookt' alvorens het hout kan verbranden. · een heel groot deel van de energie gaat daardoor verloren om het water te laten verdampen. · het watergehalte zorgt ook nog voor een substantiële verlaging van de temperatuur in de haard. hierdoor vindt geen volledige verbranding van het hout plaats. · door het onvolledig verbranden van het hout ontstaan meer teer- en roetresten die zowel in de haard als in de schoorsteen blijven 'kleven'. · die aanslag zorgt ook voor een soort 'isolatie' van de open haard of kachel waardoor deze t.z.t. minder warmte aan de omgeving zal kunnen afgeven. · onverbrande roet en houtgasbestanddelen die via de lucht in de open ruimte komen vervuilen tenslotte het milieu. kortom het is in zowel uw eigen belang als dat van het milieu om te zorgen dat uw gekapte haardhout droog wordt en droog blijft. hoe dit te bewerkstelligen kunt u lezen onder het kopje bewaren van hout gemiddelde droogtijd van hout · naaldhout 1 jaar drogen · populierenhout 1 jaar drogen · linden en berkenhout 1,5 jaar drogen · beuken en essenhout 2 jaar drogen · eikenhout 2,5 tot 3 jaar drogen bepaalde houtsoorten hebben ook meer droogtijd nodig, hoe harder het openhaardhout, des te langer de droogtijd (indien vers gekapt). let wel, dit is onder een afdak, uit de regen, en wind doorlatend.
7.Schoorsteenvegen, Schoorsteeninspectie, Schoorsteenonderhoud
 
belangrijk voor uw veiligheid schoorsteenvegen vegen is erg belangrijk, 1x per jaar en bij regelmatig gebruik 2x per jaar. de brandweer en verzekering adviseren dit ook. laat het niet versloffen, uiteindelijk woont u in de woning waar het mis kan gaan bij nalatigheid. doe je dit niet regelmatig dan blijven onverbrande deeltjes in het rookkanaal achter. de onverbrande deeltjes gaan zich aan de binnenwand van het schoorsteenkanaal hechten. deze onverbrande deeltjes kan het gevolg zijn van een onvolledige verbranding van haardhout, kolen, briketten of olie. onjuist stookgedrag is hier vaak de oorzaak van. stook je bijvoorbeeld te nat hout dan vormen deze deeltjes condens, (zie ook de rubriek hout in de website). dat zorgt dan weer voor een teerachtige en brandbare laag in het rookkanaal. dit laagje wordt ook wel creosoot genoemd. creosoot kan makkelijk vlam vatten en zo ontstaat dan ook vaak een schoorsteenbrand. de vorming van creosoot ontstaat ook vaak door het gebruik van de haard of kachel. regelmatig is de manier van stoken hier de oorzaak van. wordt de haard of kachel teveel gesmoord dan krijgt de brandstof te weinig zuurstof is de verbranding onvolledig. door onvolledige verbranding komen er meer afvalstoffen vrij en is de kans op schoorsteenproblemen groter. als het rookkanaal verstopt raakt brengt dat risico’s met zich mee, omdat verbrandingsgassen terugslaan. hierin zit ook het gevaarlijke koolmonoxide in kan er koolmonoxidevergiftiging ontstaan. als de schoorsteen is geveegd, ontvang u een veegbewijs van de schoorsteenveger. bewaar dit goed. ook de schoorsteenveger houd precies bij wanneer uw schoorsteen is geveegd, dit is ook nodig bij calamiteiten. de verzekering en brandweer vragen naar dit bewijs, zij willen het zowel van u als van de schoorsteenveger zien. indien nodig kunt u laten zien dat er geen achterstallig onderhoud is geweest. schoorsteenvegen kun je het best laten doen door een aspb aangesloten schoorsteenveger. aspb staat voor algemene schoorsteenvegers patroons bond. deze organisatie traint en ondersteund de nederlandse schoorsteenveger. kwaliteit en vakmanschap staan hier centraal. deze zijn alle gescreend door deze organisatie en bezitten over een certificaat en vca. de aspb schoorsteenvegers zijn te herkennen aan het onderstaande logo op de website van de aspb staan de schoorsteenvegers vermeld en kunt u op regio ...en. u kunt ons ook mailen en dan ...en wij een schoorsteenveger voor u. in een aantal situaties kan het nuttig zijn de schoorsteen te controleren met een camera. meer duidelijkheid geeft de inspectie met camera over de conditie van de schoorsteen een camera inspectie kan verhelderend werken te denken: · een nieuw huis en u kent de conditie van de schoorsteen niet · er is een schoorsteenbrand geweest · u ruikt geurtjes in bovengelegen vertrekken, bijvoorbeeld ‘’slaapkamer,badkamer, zolder of trapgat’’ · u wilt de huidige situatie veranderen en de vraag is of dat kan · u heeft het idee om een andere kachel op het bestaande rookkanaal aan te sluiten · er is een ontluchting afvoerkanaal waarschijnlijk verstopt na camera inspectie, controle en schoorsteenvegen is/zijn vragen beantwoord. u weet direct waaraan u toe bent, het rookkanaal word geïnspecteerd op lengte, diameter, verslepingen, versmallingen, scheurvorming, verzanding, en algemene conditie ook wordt de schoorsteen uitmonding op dak direct onder het vizier genomen. zijn er nog twijfels na inspectie dan kan er nog een rookproef worden genomen. na de camera inspectie wordt er een rapport opgemaakt. hierin worden de aandachtpunten beschreven en er volgt een eventueel advies. heeft u nog vragen bel gerust: 010-438 66 71 of 06 - 5392 9216 of vraag informatie aan via het contact formulier.
8.Woordenboek open haarden en kachels
 
vaktermen openhaarden, openhaard accessoires, kachel accessoires en aanverwante artikelen   we nemen u mee in het vak van openhaarden, kachels, schoorstenen en accessoires. als je gaat ...en naar openhaarden, kachels, accessoires en alles wat te maken heeft op dit gebied, kun je aan de volgende termen denken, u komt vaktermen tegen als hieronder beschreven.   er wordt ook gesproken over schoorsteenkanaal, rookkanaal, kanaal, schoorsteen, rookgasafvoer. het betekent allemaal hetzelfde, het is de term van afvoeren van rook en gassen ook wel rookgassen genoemd.   openhaard accessoires en kachel accessoires zijn niet weg te denken bij de kachel en de openhaard. je kunt het ook openhaard toebehoren of heel trendy openhaard tools noemen. je kunt hier bij denken aan een kachelpook, kompleet haardset, openhaard houtbak, kolenkit, hout rek, blaaspijp, blaasbalg, haard tang, openhaardscherm en ga zo maar door.   van openhaard aansteker tot openhaard cassette tot inbouwcassette of cassette tot inbouwhaard of inzethaard. en van inzethaard tot kachel tot openhaardhout   een scala van woorden waar een doorsnede consument niet direct bij stil staat. het onderwerp is als interessant te noemen daar het ook de doorsnede consument als nietszeggend te zijn nietszeggend, bedoelen we een idee hebben, maar wat is het nu eigenlijk?   wij hopen u meer vertrouwd te maken met de vaktermen in de wereld van haarden en kachels met rookkanalen en schoorstenen, zijn er vragen over vaktermen ???, die u ergens hoort of ziet,  wij horen het graag, wij willen uw vragen graag beantwoorden.   meest gekozen woorden: aanmaak blokjes – brandstofblokjes die je aan kunt steken aanmaak blokken – blokken snel brandend aanmaak geperst aanmaak hout – kleine houtjes dat lekker snel brand as stofzuigers – speciaal voor haarden en kachels ontwikkelde stofzuiger voor as asch clean – aparte stalen ton waar de huis tuin stofzuiger op aangesloten kan worden blaasbalg – een handmatig apparaat wat bij klap bewegen lucht verplaats blaaspijp – pijp waar doorheen geblazen kan worden op eigen kracht voor een kachel aan te maken cadeau artikelen openhaard – gift geschenken wat gebruikt kan worden voor haard en kachel doorkijkhaard – een haard waar je doorheen kan kijken van de ene zijde naar de andere een openhaard – een kolom met een vuurvast gat waar vuur in gestookt kan worden haard aanstekers – speciale aanstekers met een lang hengsel ontwikkeld voor de haard en kachel haard gereedschap – gereedschappen voor de haard en kachel haard houtbak – een bak waar hout in bewaard kan blijven haard houtkorf – een stalen rek waar hout op gestookt kan worden haard pook – een stuk staal waarmee in het vuur gepord kan worden haard tang – een haard knijp gereedschap om houtblokken in het vuur mee om te draaien haardboezem – een brandwerende materialen omkasting die om een haard word gebouwd haarden – verzamelnaam voor haarden en kachels haardomkasting – is de haardboezem, modelvorming van de openhaard of inbouw/zet haard haardplaat gietijzer – een plaat van gietijzer die ter bescherming van de achterwand van de openhaard dient haardschep – een onderdeel van een haardset om as mee op te scheppen haardscherm – bescherm rooster dat voor de openhaard gezet wordt wat vonken tegenhoud haardset – een kompleet gereedschap standaard voor een haard of kachel haardstel - een kompleet gereedschap standaard voor een haard of kachel hanghaard – een haard die je aan de muur kan hangen hoekhaard – een haard die je in de hoek kan plaatsen inbouw cassette – een kachel die in een bestaande openhaard gemonteerd kan worden inbouw haard cassette - een kachel die in een bestaande openhaard gemonteerd kan worden inbouwhaard – een kachel als inbouwhaard die niet als inzethaard gebruikt kan worden inbouwkachel - een kachel als inbouwhaard die niet als inzethaard gebruikt kan worden inzethaard cassette - een kachel die in een bestaande openhaard gemonteerd kan worden inzethaard haard cassette - een kachel die in een bestaande openhaard gemonteerd kan worden inzetkachel - een kachel die in een bestaande openhaard gemonteerd kan worden kachel – is een stalen mantel met een rookgasafvoer waar hout in gestookt wordt kachel accessoires – gebruik artikelen voor rondom de haard en kachel kachelkoord – een vuurvast touw wat in de naden en tussen naden en glas verwerkt wordt in een kachel kachelpijp – een afvoer buis waar rookgassen doorheen kunnen kachelpoets – dit is een crème voor kachels en kachelpijp mee zwart te maken kachelpook - een stuk staal waarmee in het vuur gepord kan worden kachelruit – glas wat in een deurtje van een kachel zit kachels – verzamelnaam voor kachels kacheltje – kleine kachel voor kleine ruimtes kacheltje met thermostaat – kachel met regelaar van luchttoevoer kachelzwart - dit is een crème voor kachels en kachelpijp mee zwart te maken kanaal – ander woord voor schoorsteen afvoer / rookkanaal / rookgasafvoer lange lucifers – extra lang en dikke staven hout met zwavel om haarden aan te steken lucht toevoer klep – speciaal hulpstuk wat lucht gereduceerd de kachel in kan laten stromen luxe haardartikelen – dit zijn accessoires rondo de haard en kachel openhaarden – verzamelnaam van haarden,hanghaarden mits open gestookt openhaard aanleggen – het monteren van openhaarden openhaard aanmaken – aansteken met brandstof of papier om de haard aan te maken openhaard aansteker - speciale lange aansteker om haard vuur te maken openhaard accessoires – snuisterijtjes rondom de haard en kachel openhaard bouwbegeleiding – haard of kachel zelf bouwen door middel van een technisch adviseur openhaard dakdoorvoer – een schoorsteenafvoer die door het dak geplaatst wordt openhaard dakkap – een beschermkap die de schoorsteen beschermd tegen regen, vogels en valwinden openhaard dakventilator – trekbevorderaar voor de schoorsteen openhaard dvd – afspeel cd met afbeeldingen van haardvuur openhaard hout – hout wat je kan gebruiken om een haard of kachel meet te stoken openhaard toebehoren – verzamelnaam van gereedschappen en accessoires rondom de haard openhaard tools – engelse benaming voor haardgereedschap openhaard zelf bouwen – een openhaard zelf installeren dmv een handleiding openhaard zelf maken - een openhaard zelf installeren dmv een handleiding openhaardscherm – bescherming voor vonkenspatten en tegelijkertijd een accessoire rookgasafvoer – afvoer van rook en rookgassen dmv een stalen pijp enkel of dubbelwandig rookgassen – de gassen die vrijkomen bij de verbranding van haardhout of brandbare materialen rookkanaal – het afvoerkanaal van een openhaard of kachel rookkanaal om timmeren – het brandvrij ommantelen van het aangelegde rookkanaal rookkanaal omkasting - het brandvrij ommantelen van het aangelegde rookkanaal rookkanalen – meervoud van rookkanaal schoorsteen – het afvoerkanaal van een haard of kachel schoorsteenkanaal - het afvoerkanaal van een haard of kachel schoorsteenpijp - het afvoerkanaal van een haard of kachel schoorstenen – meervoud van gemetselde stenen schoorstenen op het dak sierschouw natuursteen – siermantel die voor of om de haardboezem wordt gemonteerd trekprobleem – is een slecht trekkende schoorsteen treksnelheid – de snelheid waar rook mee wordt afgevoerd, dit bepaald de lengte en diameter en luchttoevoer vonkenscherm glas – bescherm glas voor spat vonken dat als vonkenscherm dient vonkenscherm rvs – bescherm scherm voor vonken spatten in een uivoering van roest vrijstaal vonkenscherm zwart/antraciet - bescherm scherm voor vonken spatten in een uivoering van roest vrijstaal voorzetkachel – een kachel dat voor de haardboezem/schacht wordt gezet vuur rooster – een soort van stalen rek waar een vuur op gestookt kan worden vuurbokken – hulpstukken om stookhout niet helemaal plat op de stookbode te hoeven stoken vuurkorf – een stalen rek waar vuur op gestookt kan worden vuurkorf met aslade - een stalen rek waar vuur op gestookt kan worden vuurvaste kit – dit is een afdichtingmiddel voor naden in schoorstenen of haarden en kachels vuurvaste lijm – dit is een bevestigingsmiddel om kachelkoord mee te bevestigen en pakkingen af te dichten vuurvaste stenen – dit zijn stenen die tegen hogere temperaturen kunnen dan normale gevel/bouwstenen
9.Showroom leverancier
 
dit is de showroom van have te lunteren waar wij onze producten betrekken. u kunt hier inspiratie op doen van wat wij te bieden hebben. wilt u de kachels in het echt bekijken dan kan dat op afspraak. be...adres hullerpad 34 6741pa lunteren tel. (0318) 488 600
10.test333
 
algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk online deze algemene voorwaarden van de stichting webshop keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond en nto in het kader van de coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg (cz) van de sociaal-economische raad en treden voor de stichting webshop keurmerk in werking per 1 juli 2012. deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de stichting webshop keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de wet financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de autoriteit financiële markten. artikel 1 - definities 2 artikel 2 - identiteit van de ondernemer 3 artikel 3 – toepasselijkheid 3 artikel 4 - het aanbod 3 artikel 5 - de overeenkomst 4 artikel 6 – herroepingsrecht 5 artikel 7 - kosten in geval van herroeping 5 artikel 8 - uitsluiting herroepingsrecht 5 artikel 9 - de prijs 6 artikel 10 - conformiteit en garantie 6 artikel 11 - levering en uitvoering 6 artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging 7 artikel 13 – betaling 8 artikel 14 – klachtenregeling 8 artikel 15 - geschillen 8 artikel 16 – branchegarantie 9 artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen 9 artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk 9 artikel 1 - definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; dag: kalenderdag; duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de stichting webshop keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. artikel 2 - identiteit van de ondernemer naam ondernemer: (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam) vestigingsadres: be...adres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres: telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: e-mailadres: kvk-nummer: btw-identificatienummer: indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; - de beroepstitel, de plaats in de eu of de europese economische ruimte waar deze is toegekend; - een verwijzing naar de beroepsregels die in nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. artikel 3 – toepasselijkheid 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op ver... van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op ver... van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. artikel 4 - het aanbod 1. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen - daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de - ondernemer de prijs garandeert; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke - wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; - de eventuele andere talen waarin, naast het nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. artikel 5 - de overeenkomst 1. de overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. de ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. indien de ondernemer op grond van dit onder... goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. de ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het be...adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. artikel 6 - herroepingsrecht bij levering van producten: 1. bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. bij levering van diensten: 3. bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4. om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. artikel 7 - kosten in geval van herroeping 1. indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. artikel 8 - uitsluiting herroepingsrecht 1. de ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. de uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen. artikel 9 - de prijs 1. gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 2. in afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. artikel 10 - conformiteit en garantie 1. de ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. artikel 11 - levering en uitvoering 1. de ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. in geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging opzegging 1. de consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. de consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. de consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. verlenging 4. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. in afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode duur 8. als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. artikel 13 - betaling 1. voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. artikel 14 - klachtenregeling 1. de ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de stichting webshop keurmerk www.keurmerk.info. de klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de stichting webshop keurmerk gestuurd. 5. indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. artikel 15 - geschillen 1. op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. 2. geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie webshop, postbus 90600, 2509 lp te den haag (www.sgc.nl). 3. een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 4. uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 5. wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan ver..., schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 6. de geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de geschillencommissie. de beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. de geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 8. indien naast de geschillencommissie webshop een andere erkende of bij de stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (sgc) of het klachteninstituut financiële dienstverlening (kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de geschillencommissie webshop bij uitsluiting bevoegd. voor alle overige geschillen de andere erkende bij sgc of kifid aangesloten geschillencommissie. artikel 16 - branchegarantie 1. de stichting webshop keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de stichting webshop keurmerk aan de consument uitgekeerd. bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. voor het meerdere heeft de stichting webshop keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 2. voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de stichting webshop keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de stichting webshop keurmerk. indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de stichting webshop keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden webshop keurmerk 1. de stichting webshop keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de consumentenbond. 2. wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. adres stichting webshop keurmerk: willemsparkweg 193, 1071 ha amsterdam laatste aanpassing 1 juli 2012