tuinhaard doe het zelf
 Volgende 10 » 
1.DeOpenHaardShop
 
deopenhaardshop is een op maat leverancier voor alles in en rond de haard en kachel voor binnen en buiten gebruik. de goedkoopste rookkanalen dubbel en enkelwandig rvs kachelpijp in 2mm staal en geblauwde versie haardstellen vuurkorven houtbakken en diverse accessoires reparatie artikelen isolatie en bouwmateriaal hittebestendig heeft u vragen, dat kan via het contact formulier wij kunnen u vrijblijvend bellen als u dat liever wilt ‘’vergeet uw telefoonnummer niet’’ de materialen die wij leveren zijn alle kwaliteit producten en komen van leveranciers die alleen de beste materialen gebruiken en voorzien zijn van de verplichte keuringen. wij zijn al meer dan 48 jaar actief op het gebied van haarden, kachels en rookkanalen. onze opa en vader zijn onze grondleggers. wij kunnen leveren, monteren maar ook bouwbegeleiding geven voor doe het zelf met een goed keuring bewijs, zo is uw haard toch vertrouwd aangelegd en gelijkertijd voordelig. alle bekende merken zijn in huis: haarden en kachels kal-fire, barbas, dru, faber, dik geurts, bell-fire, tr series, wanders, spartherm, salamander, reny, janus, jacobus, nestor martin, rookkanalen holetherm, poujoulait, jeremias, methalotherm deopenhaardshop in samenwerking met jpj service en steevens openhaarden
2.tuinhaarden
3.De Barbecue en tuinhaard
 
barbecue, menigeen denkt aan “warm zomerweer’’ en aan een hamburger en een braadworst grillen. natuurlijk is dat gezellig maar barbequen is niet alleen dat.   men kan bbq in de lente de zomer de herfst en de winter. zo kunt u thema party barbecues geven en seizoen gebonden barbecue feestjes realiseren.   met de recepten kun je het hele jaar door de meest uiteenlopende gerechten klaarmaken, zelfs vegetarisch barbequen is te realiseren.   verder kunt u denken aan bbq op tal van europese wijze en ook daarbuiten. in de lente en de zomer denkt u aan de volgende barbecues: · franse barbeque · griekse barbeque · turks barbeque · italiaanse barbeque · spaanse barbeque · mexicaanse barbeque · oosterse barbecue tip: zorg voor passende muziek en zomerse landswijze drankjes bij elk land. bijvoorbeeld bij een spaanse barbecue gitaar muziek en sangria en cola bacardi. je kan ook nog een dress code afspreken om het geheel te verfraaien en het feest compleet te maken. het barbecue feest is dan ongekend gezellig, in de stijl die u wilt. de gasten zijn dan ook direct goed amused en heeft u gelijk een goede sfeer.   thema barbecue hierbij kunt u denken aan beach party, halloween, valentijn, vader en moederdag. kies hier dan de recepten van de tijd van het jaar en verzin er kledij en geschikte drankjes bij. bijvoorbeeld bij valentijn in de sfeer van de liefde en bij halloween in de sfeer van het griezelen. ook de gerechten een passende naam geven is een leuk item om in de sfeer te komen.   de herfst barbecue is een leuke barbecue omdat je deze kan combineren met eerst gaan sporten, wandelen of fietsen en dan gezamenlijk om de barbecue en de tuinhaard om op te warmen en vervolgens, gezamenlijk te gaan koken, zo heb je heel simpel een weekend dag gevuld en hoeft er bij somber weer niet achter het raam naar buiten te worden gestaard, als je niets te doen hebt natuurlijk, is dit een leuke bezigheid, het is simpel en eenvoudig en je bent toch weer lekker buiten. vergeet de tuinkaarsen en of tuinfakkels niet om de sfeer op te krikken. een country en western muziekje is bij deze op zijn plaats.   de winter barbeque leuk is om hierbij de sfeer te leggen in de kerst of ski sfeer. richt de tuin daarop in lekker winters aangekleed de tuin in en geeft het een echt winters karakter. gezellige rustige muziek of kerst songs zijn dan ook op zijn plek. en wellicht wat later op de dag een heuse apres ski sound maakt het helemaal af. bij het eten een lekkere winterse borrel zoals glühwein of chocolademelk met rum is natuurlijk niet weg te denken. zo ziet u maar ook in de winter is het mogelijk.
4.Bouwbesluit Openhaard
 
bouwbesluit en europese ce normen de nen 6062 is aangepast naar de europese ce normen: en 1443 de algemene norm voor schoorstenen en 1856-1 de norm voor metalen schoorstenen de nen keuringen komen te vervallen en hiervoor komen de ce normen voor in de plaats, de fabrikant vermeldt de veilige afstand tot brandbare materialen in ... installatie voorschrift staat de noodzaak van wel of geen brandwerende omkokering ( holetherm dubbelwandige rookkanalen dienen omkokerd te worden door middel van brandwerende materialen )   wetgeving kachelpijp en rookkanaal in nederland is de technische staat van woningen geregeld in ... bouwbesluit. voor rookkanalen en kachelpijpen zijn voorwaarden en eisen vastgelegd. centraal daarin staat dat een rookgasafvoer  brandveilig moet zijn overeenkomstig nen 6062. deze norm geeft aan dat de buitenwand van een rookkanaal maximaal 75°c in temperatuur mag stijgen. de veiligheid van gebouwen en constructies is onder meer geregeld in de (nieuwe) woningwet (1991). volgens deze wet (artikel 40) valt een schoorsteen onder de categorie 'vergunningvrij bouwwerk'. dat geldt echter alleen als geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden aan de draagconstructie. ook behoeft ... bouwen van een schoorsteen niet meer te worden gemeld bij de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht (besluit meldingplichtige bouwwerken). in veel gemeentes moet wel een vergunning worden aangevraagd indien men ... rookkanaal langs de buitenwand van de woning laat lopen. wel moet een schoorsteen dus vol...n aan de technische en brandveiligheidsaspecten vastgelegd in ... bouwbesluit (1992). ... bouwbesluit stelt onder meer eisen aan: de onbrandbaarheid van ... materiaal van de stookplaats, ... rookkanaal en de directe omgeving. de minimale (horizontale) afstand tussen de uitmonding van de schoorsteen en een brandgevaarlijk dak: 15 meter de minimale afstand tussen stookplaats en verticale projectie van een trap op de vloer: 1,5 meter. deze eisen gelden landelijk. in bijzondere situaties kan een gemeente 'aanschrijven' tot ... aanbrengen van verbetering. de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht heeft de bevoegdheid te controleren of aan de eisen is voldaan. om aan de eisen van ... bouwbesluit te vol...n worden de toegepaste materialen gekeurd volgens daarvoor ontwikkelde zogenaamde nen-normen of daaraan gelijkwaardige europese normen. in nederland worden deze keuringen veelal verricht door tno. zo mag aangenomen worden dat een door tno volgens nen-6062 goedgekeurd 'schoorsteensysteem' vol...t aan alle eisen, mits opgebouwd volgens instructievoorschriften van de fabrikant. helaas is ... bouwbesluit voor de meeste mensen onleesbaar. in praktijk betekent ... bouwbesluit niets anders dan dat uw kachelpijpen aan de keuringsnormen moeten vol...n en indien nodig omkokerd moeten worden (behalve in de stookruimte). de afstand tot de omkokering wordt op de labels van de pijpen aangegeven. moet ik voor ... installeren van een haard een bouwvergunning hebben? u heeft in principe geen bouwvergunning nodig als er geen veranderingen worden aangebracht aan ... uiterlijk van de woning wij adviseren altijd even navraag te ...n bij de plaatselijke gemeente ... is zeer wel mogelijk dat er binnen uw gemeente toch een bouwvergunning of andere vergunning nodig is. let wel !!! ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet de installatie van een haard of kachel altijd vol...n aan de bepalingen van ... bouwbesluit
5.LEVERINGSVOORWAARDEN
 
algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk* deze algemene voorwaarden van de stichting webshop keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond en nto in ... kader van de coördinatiegroep ...reguleringoverleg (cz) van de sociaaleconomische raad en treden voor de stichting webshop keurmerk in werking per 1 juli 2012. deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de stichting webshop keurmerk met uitzondering van financiële diensten als be...ld in de wet financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de autoriteit financiële markten. artikel 1 - definities artikel 2 - identiteit van de ondernemer artikel 3 – toepasselijkheid artikel 4 - ... aanbod artikel 5 - de overeenkomst artikel 6 – herroepingrecht artikel 7 - kosten in geval van herroeping artikel 8 - uitsluiting herroepingrecht artikel 9 - de prijs artikel 10 - conformiteit en garantie artikel 11 - levering en uitvoering artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging artikel 13 – betaling artikel 14 – klachtenregeling artikel 15 - geschillen artikel 16 – branchegarantie artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk artikel 1 - definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht; consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; dag: kalenderdag; duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de stichting webshop keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in ... kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met ... sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor ... sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in de...de ruimte zijn samengekomen. artikel 2 - identiteit van de ondernemer naam ondernemer: jpj steevens, steevens montage vestigingsadres: lisdodde 13, 3191jj, hoogvliet rotterdam telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 010-84 61 382 of 06-53 92 92 16 e-mailadres: info@deopenhaardshop.nl kvk-nummer: 55 12 89 98 btw-identificatienummer: 18 87 13 053 b02 indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: geen indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; noa nederlandse ondernemersvereniging voor de afbouw - de beroepstitel, de plaats in de eu of de europese economische ruimte waar deze is toegekend; montage en levering van haarden en kachels, toegekend kvk te rotterdam - een verwijzing naar de beroepsregels die in nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. bedrijfschap ambachten artikel 3 – toepasselijkheid 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van ... vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. voor ... geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is ... tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem ... meest gunstig is. artikel 4 - ... aanbod 1. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in ... aanbod vermeld. 2. ... aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. de beschrijving is vol...nde gedetailleerd om een goede beoordeling van ... aanbod door de consument mogelijk te maken. als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in ... aanbod binden de ondernemer niet. 3. elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van ... aanbod zijn verbonden. dit betreft in ... bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen - daarvoor nodig zijn; - ... al dan niet van toepassing zijn van ... herroepingrecht; - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van ... aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de - ondernemer de prijs garandeert; - de hoogte van ... tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van ... gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan ... reguliere basistarief voor ... gebruikte communicatiemiddel; - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke - wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de manier waarop de consument, voor ... sluiten van de overeenkomst, de door hem in ... kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; - de eventuele andere talen waarin, naast ... nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. artikel 5 - de overeenkomst 1. de overeenkomst komt, onder voorbehoud van ... bepaalde in lid 4, tot stand op ... moment van aanvaarding door de consument van ... aanbod en ... vol...n aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. indien de consument ... aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van ... aanbod. zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. de ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan vol...n, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. de ondernemer zal bij ... product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. ... bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van ... herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake ... uitgesloten zijn van ... herroepingrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. in geval van een duurtransactie is de bepaling in ... vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. artikel 6 - herroepingsrecht bij levering van producten: 1. bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van ... product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met ... product en de verpakking. hij zal ... product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij ... product wenst te behouden. indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij ... product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. bij levering van diensten: 3. bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van ... aangaan van de overeenkomst. 4. om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij ... aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. artikel 7 - kosten in geval van herroeping 1. indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. artikel 8 - uitsluiting herroepingsrecht 1. de ondernemer kan ... herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. de uitsluiting van ... herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in ... aanbod, althans tijdig voor ... sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. uitsluiting van ... herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. uitsluiting van ... herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen. artikel 9 - de prijs 1. gedurende de in ... aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 2. in afwijking van ... vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. deze gebondenheid aan schommelingen en ... feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij ... aanbod vermeld. 3. prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij ... gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze ... gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. de in ... aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. artikel 10 - conformiteit en garantie 1. de ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten vol...n aan de overeenkomst, de in ... aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat ... product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie ...t niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan ...n gelden. artikel 11 - levering en uitvoering 1. de ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij ... in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. als plaats van levering geldt ... adres dat de consument aan ... bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. met inachtneming van ...geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ... bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de consument heeft in dat geval ... recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. in geval van ontbinding conform ... vorige lid zal de ondernemer ... bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. bij vervangende artikelen kan ... herroepingrecht niet worden uitgesloten. de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. ... risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot ... moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging opzegging 1. de consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot ... geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. de consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot ... geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen ... einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. de consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op de...de wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met de...de opzegtermijn als de ondernemer voor zich... heeft bedongen. verlenging 4. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot ... geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. in afwijking van ... vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot ... geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen ... einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot ... geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot ... geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. een overeenkomsten met beperkte duur tot ... geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode duur 8. als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór ... einde van de overeengekomen duur verzetten. artikel 13 - betaling 1. voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ... ingaan van de bedenktermijn als be...ld in artikel 6 lid 1. in geval van een overeenkomst tot ... verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht ...n gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, ... recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. artikel 14 - klachtenregeling 1. de ondernemer beschikt over een vol...nde bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de stichting webshop keurmerk www.keurmerk.info. de klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de stichting webshop keurmerk gestuurd. 5. indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. artikel 15 - geschillen 1. op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. 2. geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van ... hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie webshop, postbus 90600, 2509 lp te den haag (www.sgc.nl). 3. een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 4. uiterlijk drie maanden nadat ... geschil is ontstaan dient ... geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 5. wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. wanneer de ondernemer dat wil ...n, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel ... geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd ... geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 6. de geschillencommissie ...t uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in ... reglement van de geschillencommissie. de beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. de geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 8. indien naast de geschillencommissie webshop een andere erkende of bij de stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (sgc) of ... klachteninstituut financiële dienstverlening (kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de geschillencommissie webshop bij uitsluiting bevoegd. voor alle overige geschillen de andere erkende bij sgc of kifid aangesloten geschillencommissie. artikel 16 - branchegarantie 1. de stichting webshop keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie webshop door haar leden, tenzij ... lid besluit ... bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. deze garantstelling herleeft, indien ... bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en ... vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de stichting webshop keurmerk aan de consument uitgekeerd. bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. voor ... meerdere heeft de stichting webshop keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat ... lid ... bindend advies nakomt. 2. voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop ...t bij de stichting webshop keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de stichting webshop keurmerk. indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven ... bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de stichting webshop keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter vol...ning aan de consument. artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden webshop keurmerk 1. de stichting webshop keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de consumentenbond. 2. wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. adres stichting webshop keurmerk: willemsparkweg 193, 1071 ha amsterdam laatste aanpassing 1 juli 2012 *wij zijn nog geen lid van de stichting webshop keurmerk. de aanvraag is in behandeling.
6.VERZENDING
 
levertijd de meeste kachelpijpen en onderdelen  zijn uit voorraad te leveren . de levertijd voor nederland is over ... algemeen 2 - 4 dagen verzendkosten pakketjes van 100 gram tot 2 kilogram € 6,75 tot € 9,00 kleine pakketjes van 2 kilogram tot 12 kilogram € 9,00 tot € 25,00 afhankelijk van de omvang en ... gewicht, middelgrote pakketten van 12 kilogram tot 30 kilogram € 25,00 tot € 50,00 afhankelijk van de omvang en ... gewicht een pallet wordt gebruikt bij groot volume en of zwaarder dan 30 kilogram en kost € 58,00 bestellingen vanaf € 500,00 worden kosteloos afgeleverd verzendwijze · kleine pakketjes worden per tnt post bezorgd en worden tot 2 x aangeboden, daarna kunt u deze afhalen bij ... aangegeven tnt post bedrijf in uw regio · bij grotere zendingen wordt gebruikt gemaakt van een transportbedrijf en wordt er vooraf een afspraak met u gemaakt voor levering · na ... uitleveren hebben wij geen inspraak meer op ... moment van bezorgen aan u, dit regelt ... transportbedrijf of tnt post. we kunnen dan ook geen afspraken maken over tijden van aflevering. · de zwaardere materialen worden bezorgd tot aan de buiten deur mits dit toegankelijk is voor de bezorger en bereikt kan worden door ... transportverkeer afhalen u kunt uw bestelling ook afhalen, dit is telefonisch in overleg te realiseren betalingen de bestelde artikelen dienen bij bestelling te worden betaald via i deal, na betaling gaat de bestelling ... traject van leveren in.
7.Openhaard advies en keuze
 
een openhaard heb je in 5 verschillende uitvoeringen genaamd: 1- rugwand stookopening alleen voorzijde open wordt front genoemd 2- rugwand stookopening voorzijde en links open wordt hoek links genoemd 3- rugwand stookopening voorzijde en rechts open wordt hoek rechts genoemd 4- rugwand stookopening voorzijde en rechts en links open wordt 3 zijde genoemd 5- rugwand stookopening in de hoek wordt in de hoek haard genoemd de rugwanden zijn van vuurvast materiaal en zijn 5 cm dik. chamotte wit chamotte betonlook steenmotief structuur u kan kiezen uit chamotte wit, chamotte betonlook of steenmotief structuur. een openhaard is opgebouwd uit een aantal verschillende delen die aan elkaar worden gemaakt. voor een complete openhaard te maken heb je nodig: · een achtkant naar rond met klep · een chamotte verloop (kan ook in staal geleverd worden, werkt makkelijk) · een boezemijzer (een boezemijzer is een profiel boven de inbouwhaard of open haard, waarop de boezem of koof geïnstalleerd kan worden. deze wordt automatisch bij bestellen meegeleverd.) · een rugwand naar keuze · een vuurkorf aslade of verzonken vuurkorf of stooksteen · een bodem beluchtingplaat (is een plaat met een diafragma schijf in ... model van de vuurkorf) onze openhaarden van 55 cm tot 85 cm breed in de drie uitvoeringen zo wel front / hoek / driezijde kosten alle € 695,- incl. btw. dit is zonder losse verhoging en zonder vuurkorf. modern rechte tanden gebogen tanden de vuurkorven in modern, rechte of gebogen tanden kosten € 295,-. wilt u een open haard bestellen, neem dan contact met ons op: mobiel: 06 - 5392 9216 e-mail: info@deopenhaardshop.nl maatvoering stookopeningen openhaarden: fronthaarden in chamotte wit en betonlook zijn er in 55/65/75 en 85 centimeter breed en kunnen in hoogte worden geleverd van 53/64/75 centimeter de front haard 85 kan maximaal in 64 centimeter worden geleverd, maar hiervoor kan dan wel een losse verhoging voor worden besteld. fronthaarden in steenmotief structuur worden ook in 55/65/75 en 85 centimeter geleverd en zijn dan 53 centimeter hoog ook kunnen deze in 64 centimeter hoog geleverd worden met uitzondering van de 85 breedte variant, hier geld dan weer de losse verhoging de hoekhaarden links en rechts, alsmede de 3 zijde open en ... in de hoekmodel zijn allemaal te leveren in maximaal 53 cm hoog dit geld dan voor zowel de chamotte wit, chamotte betonlook en voor de steenmotief variant. losse verhogingen kunnen niet worden geleverd. · fronthaard structuur () · fronthaard chamotte () · links open haard structuur () · links open haard chamotte () · rechts open haard structuur () · rechts open haard chamotte () · 3-zijde haard structuur () · 3-zijde haard chamotte ()
8.Openhaard zelf installeren met Bouwbegeleiding
 
... installeren met bouwbegeleiding, advies en keuring certificaat! wilt u advies voor ... aanleggen van een openhaard, kachel of schoorsteenkanaal omdat u ... ... kan inkopen en wilt installeren, dat kan! ik kan u adviseren voor een kleine vergoeding van wat u precies nodig heeft om uw haard, kachel of rookkanaal goed te installeren en zodat deze ook goed zal functioneren. · door een goed advies spaart u de advieskosten in 9 van de 10 gevallen al uit is gebleken bij klanten die u voorgingen. · ook komt u niet voor onaangename verrassingen te staan waardoor geld en tijdverlies verloren gaan. · ook voor een offerte nazien of u niet te veel gaat betalen is een onderdeel van ... advies. bel gerust, ... telefoon gesprek kost immers nagenoeg niets. voor de onder genoemde regio’s is er een vaste prijs van 50,- euro, daarbuiten wordt een kleine vergoeding gevraagd voor extra kilometers. de regio’s waarvoor ... tarief van 50,- euro geld zijn: rotterdam, schiedam en vlaardingen, albrandswaard en hoeksche waard en drechtsteden.   een eind keuring kan in overleg gerealiseerd worden en een certificaat worden afgegeven als veiligheid bewijs na goedkeuring zijn er nog vragen over de advies en bouwbegeleiding mogelijkheden dan horen we dat natuurlijk graag u kunt uw vragen stellen via ... contact formulier of als u direct contact wilt kunt u bellen naar 010-4386671 of 06-53929216.
9.Rumpt te Hoogvliet
 
na een schoorsteenbrand een reparatie gedaan aan ... schoorsteenkanaal, ... huidige rookkanaal is verwijderd en volledig nieuw hersteld, dit was nodig. de schoorsteenbrand is ontstaan doordat in ... oude rookkanaal gewerkt werd met isolatiekorrels. op zich een goede isolatie. echter jaren later leerde de deskundige op ... gebied van schoorstenen dat de korrels inklinken door de tijd heen, en om de aantal zoveel centimeter er geen isolatie werking meer was, daar gaat de temperatuur dan sterk wisselen en ontstaat condens en glansroet, ook wel creosoot genoemd. schoorsteenbrand kans wordt dan verhoogd, met name in de bochten die worden gebruikt is ... vaak raak - daar de temperatuur flink kan stijgen, zeker als de versleping langer is dan 2 meter en er 45 graden bochten worden gebruikt. beter is dan ook om 15 of 30 graden bochten te gebruiken. let daar vooral op als u een haard of kachel op hout stoken wil installeren. tegenwoordig wordt er gewerkt met keramisch ...k en kan temperaturen verdragen van 2000 graden en klinkt niet in. toch is ... niet uitgesloten dat er een schoorsteenbrand kan ontstaan. vaak is ... ook ... stookgedrag van de mensen .... veelal wordt er in de houtkachel ook klein brandbaar afval verbrand, dit komt doordat destijds er een kreet den landen in is gegaan en gesproken werd over een allesbrander - deze term is onjuist daar je niet alles in een houtkachel kan verbranden. wel veel soorten hout kan je erin verbranden, maar geen klein afval, stook dus nooit bedrukt papier, plastics, karton en of verpakkingsmaterialen in uw houtkachel!
10.Familie Cumming te Piershil
 
een oud vertrouwde klant waar ik al de schoorsteen kwam vegen toen ik op 16 jarige leeftijd begon te werken bij mijn vader ‘’steevens jato’’ terug in de tijd 1982. jaren later verhuizen zij naar ... pittoreske dorpje piershil gelegen in de hoeksche waard. daar werd ook al jaren de schoorsteen geveegd door steevens schoorsteenveeg bedrijf die ... bestand had overgenomen van  mijn vader. na een kleine verbouwing werd ook de openhaard gemoderniseerd en is er een rendementskacheltje in de bestaande openhaard opening gemaakt, een zogenaamde inzethaard van ... merk barbas. trots kunnen we zijn dat generatie op generatie de klanten tevreden weten te houden. overigens ligt piershil op een perfecte fietsroute door de hoeksche waard heen, geweldig voor de wielrenners, vanaf spijkenisse ... veer bij nieuw beijerland over en dan rechtsaf richting piershil goudswaard een slinger maken en richting zuid beijerland, vervolgens kan je de hele hoekse waard rond richting numansdorp, s-gravendeel, puttershoek weer terug naar oud beijerland en de route vervolgen naar nieuw beijerland terug ... veer over terug naar spijkenisse, de grote jongens onder ons schromen er niet om, om bij numansdorp even de haringvliet over te fietsen en een ronde zeeland te pakken en terug naar spijkenisse, een tochtje van zo,n 120 kilometer.
 Volgende 10 »