openhaard zelf maken
 Volgende 10 » 
1.DeopenhaardShop
 
deopenhaardshop is een op maat leverancier voor alles in en rond de haard en kachel voor binnen en buiten gebruik. de goedkoopste rookkanalen dubbel en enkelwandig rvs kachelpijp in 2mm staal en geblauwde versie haardstellen vuurkorven houtbakken en diverse accessoires reparatie artikelen isolatie en bouwmateriaal hittebestendig heeft u vragen, dat kan via het contact formulier wij kunnen u vrijblijvend bellen als u dat liever wilt ‘’vergeet uw telefoonnummer niet’’ de materialen die wij leveren zijn alle kwaliteit producten en komen van leveranciers die alleen de beste materialen gebruiken en voorzien zijn van de verplichte keuringen. wij zijn al meer dan 48 jaar actief op het gebied van haarden, kachels en rookkanalen. onze opa en vader zijn onze grondleggers. wij kunnen leveren, monteren maar ook bouwbegeleiding geven voor doe het zelf met een goed keuring bewijs, zo is uw haard toch vertrouwd aangelegd en gelijkertijd voordelig. alle bekende merken zijn in huis: haarden en kachels kal-fire, barbas, dru, faber, dik geurts, bell-fire, tr series, wanders, spartherm, salamander, reny, janus, jacobus, nestor martin, rookkanalen holetherm, poujoulait, jeremias, methalotherm deopenhaardshop in samenwerking met jpj service en steevens openhaarden
2.CONTACT
 
neem contact met ons op kantoor: deopenhaardshop.nl lisdodde 13 3191jj rotterdam hoogvliet telefoon: 010-438 66 71 mobiel: 06 - 5392 9216 e-mail: info@deopenhaardshop.nl kvk rotterdam bankrelatie: nl 42 abna 0425762874
3.De Barbecue en Tuinhaard
 
barbecue, menigeen denkt aan “warm zomerweer’’ en aan een hamburger en een braadworst grillen. natuurlijk is dat gezellig maar barbequen is niet alleen dat.   men kan bbq in de lente de zomer de herfst en de winter. zo kunt u thema party barbecues geven en seizoen gebonden barbecue feestjes realiseren.   met de recepten kun je het hele jaar door de meest uiteenlopende gerechten klaarmaken, zelfs vegetarisch barbequen is te realiseren.   verder kunt u denken aan bbq op tal van europese wijze en ook daarbuiten. in de lente en de zomer denkt u aan de volgende barbecues: · franse barbeque · griekse barbeque · turks barbeque · italiaanse barbeque · spaanse barbeque · mexicaanse barbeque · oosterse barbecue tip: zorg voor passende muziek en zomerse landswijze drankjes bij elk land. bijvoorbeeld bij een spaanse barbecue gitaar muziek en sangria en cola bacardi. je kan ook nog een dress code afspreken om het geheel te verfraaien en het feest compleet te maken. het barbecue feest is dan ongekend gezellig, in de stijl die u wilt. de gasten zijn dan ook direct goed amused en heeft u gelijk een goede sfeer.   thema barbecue hierbij kunt u denken aan beach party, halloween, valentijn, vader en moederdag. kies hier dan de recepten van de tijd van het jaar en verzin er kledij en geschikte drankjes bij. bijvoorbeeld bij valentijn in de sfeer van de liefde en bij halloween in de sfeer van het griezelen. ook de gerechten een passende naam geven is een leuk item om in de sfeer te komen.   de herfst barbecue is een leuke barbecue omdat je deze kan combineren met eerst gaan sporten, wandelen of fietsen en dan gezamenlijk om de barbecue en de tuinhaard om op te warmen en vervolgens, gezamenlijk te gaan koken, zo heb je heel simpel een weekend dag gevuld en hoeft er bij somber weer niet achter het raam naar buiten te worden gestaard, als je niets te doen hebt natuurlijk, is dit een leuke bezigheid, het is simpel en eenvoudig en je bent toch weer lekker buiten. vergeet de tuinkaarsen en of tuinfakkels niet om de sfeer op te krikken. een country en western muziekje is bij deze op zijn plaats.   de winter barbeque leuk is om hierbij de sfeer te leggen in de kerst of ski sfeer. richt de tuin daarop in lekker winters aangekleed de tuin in en geeft het een echt winters karakter. gezellige rustige muziek of kerst songs zijn dan ook op zijn plek. en wellicht wat later op de dag een heuse apres ski sound maakt het helemaal af. bij het eten een lekkere winterse borrel zoals glühwein of chocolademelk met rum is natuurlijk niet weg te denken. zo ziet u maar ook in de winter is het mogelijk.
4.Bouwbesluit openhaard
 
bouwbesluit en europese ce normen de nen 6062 is aangepast naar de europese ce normen: en 1443 de algemene norm voor schoorstenen en 1856-1 de norm voor metalen schoorstenen de nen keuringen komen te vervallen en hiervoor komen de ce normen voor in de plaats, de fabrikant vermeldt de veilige afstand tot brandbare materialen in het installatie voorschrift staat de noodzaak van wel of geen brandwerende omkokering ( holetherm dubbelwandige rookkanalen dienen omkokerd te worden door middel van brandwerende materialen )   wetgeving kachelpijp en rookkanaal in nederland is de technische staat van woningen geregeld in het bouwbesluit. voor rookkanalen en kachelpijpen zijn voorwaarden en eisen vastgelegd. centraal daarin staat dat een rookgasafvoer  brandveilig moet zijn overeenkomstig nen 6062. deze norm geeft aan dat de buitenwand van een rookkanaal maximaal 75°c in temperatuur mag stijgen. de veiligheid van gebouwen en constructies is onder meer geregeld in de (nieuwe) woningwet (1991). volgens deze wet (artikel 40) valt een schoorsteen onder de categorie 'vergunningvrij bouwwerk'. dat geldt echter alleen als geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden aan de draagconstructie. ook behoeft het bouwen van een schoorsteen niet meer te worden gemeld bij de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht (besluit meldingplichtige bouwwerken). in veel gemeentes moet wel een vergunning worden aangevraagd indien men het rookkanaal langs de buitenwand van de woning laat lopen. wel moet een schoorsteen dus voldoen aan de technische en brandveiligheidsaspecten vastgelegd in het bouwbesluit (1992). het bouwbesluit stelt onder meer eisen aan: de onbrandbaarheid van het materiaal van de stookplaats, het rookkanaal en de directe omgeving. de minimale (horizontale) afstand tussen de uitmonding van de schoorsteen en een brandgevaarlijk dak: 15 meter de minimale afstand tussen stookplaats en verticale projectie van een trap op de vloer: 1,5 meter. deze eisen gelden landelijk. in bijzondere situaties kan een gemeente 'aanschrijven' tot het aanbrengen van verbetering. de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht heeft de bevoegdheid te controleren of aan de eisen is voldaan. om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen worden de toegepaste materialen gekeurd volgens daarvoor ontwikkelde zogenaamde nen-normen of daaraan gelijkwaardige europese normen. in nederland worden deze keuringen veelal verricht door tno. zo mag aangenomen worden dat een door tno volgens nen-6062 goedgekeurd 'schoorsteensysteem' voldoet aan alle eisen, mits opgebouwd volgens instructievoorschriften van de fabrikant. helaas is het bouwbesluit voor de meeste mensen onleesbaar. in praktijk betekent het bouwbesluit niets anders dan dat uw kachelpijpen aan de keuringsnormen moeten voldoen en indien nodig omkokerd moeten worden (behalve in de stookruimte). de afstand tot de omkokering wordt op de labels van de pijpen aangegeven. moet ik voor het installeren van een haard een bouwvergunning hebben? u heeft in principe geen bouwvergunning nodig als er geen veranderingen worden aangebracht aan het uiterlijk van de woning wij adviseren altijd even navraag te doen bij de plaatselijke gemeente het is zeer wel mogelijk dat er binnen uw gemeente toch een bouwvergunning of andere vergunning nodig is. let wel !!! ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet de installatie van een haard of kachel altijd voldoen aan de bepalingen van het bouwbesluit
5.LEVERINGSVOORWAARDEN
 
algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk* deze algemene voorwaarden van de stichting webshop keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond en nto in het kader van de coördinatiegroep ...reguleringoverleg (cz) van de sociaaleconomische raad en treden voor de stichting webshop keurmerk in werking per 1 juli 2012. deze algemene voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de stichting webshop keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de wet financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de autoriteit financiële markten. artikel 1 - definities artikel 2 - identiteit van de ondernemer artikel 3 – toepasselijkheid artikel 4 - het aanbod artikel 5 - de overeenkomst artikel 6 – herroepingrecht artikel 7 - kosten in geval van herroeping artikel 8 - uitsluiting herroepingrecht artikel 9 - de prijs artikel 10 - conformiteit en garantie artikel 11 - levering en uitvoering artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging artikel 13 – betaling artikel 14 – klachtenregeling artikel 15 - geschillen artikel 16 – branchegarantie artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden stichting webshop keurmerk artikel 1 - definities in deze voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan ... van zijn herroepingrecht; consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; dag: kalenderdag; duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de stichting webshop keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in de...de ruimte zijn samengekomen. artikel 2 - identiteit van de ondernemer naam ondernemer: jpj steevens, steevens montage vestigingsadres: lisdodde 13, 3191jj, hoogvliet rotterdam telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 010-84 61 382 of 06-53 92 92 16 e-mailadres: info@de...shop.nl kvk-nummer: 55 12 89 98 btw-identificatienummer: 18 87 13 053 b02 indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: geen indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; noa nederlandse ondernemersvereniging voor de afbouw - de beroepstitel, de plaats in de eu of de europese economische ruimte waar deze is toegekend; montage en levering van haarden en kachels, toegekend kvk te rotterdam - een verwijzing naar de beroepsregels die in nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. bedrijfschap ambachten artikel 3 – toepasselijkheid 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. artikel 4 - het aanbod 1. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te .... als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen - daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de - ondernemer de prijs garandeert; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke - wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; - de eventuele andere talen waarin, naast het nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. artikel 5 - de overeenkomst 1. de overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. de ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. de ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan ..., dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. artikel 6 - herroepingsrecht bij levering van producten: 1. bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. bij levering van diensten: 3. bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4. om gebruik te ... van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. artikel 7 - kosten in geval van herroeping 1. indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. artikel 8 - uitsluiting herroepingsrecht 1. de ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. de uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen. artikel 9 - de prijs 1. gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 2. in afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. artikel 10 - conformiteit en garantie 1. de ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. artikel 11 - levering en uitvoering 1. de ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. in geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. de kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. artikel 12 - duurtransacties duur, opzegging en verlenging opzegging 1. de consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. de consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. de consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op de...de wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met de...de opzegtermijn als de ondernemer voor zich... heeft bedongen. verlenging 4. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. in afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode duur 8. als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. artikel 13 - betaling 1. voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. artikel 14 - klachtenregeling 1. de ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de stichting webshop keurmerk www.keurmerk.info. de klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de stichting webshop keurmerk gestuurd. 5. indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. artikel 15 - geschillen 1. op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. 2. geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie webshop, postbus 90600, 2509 lp te den haag (www.sgc.nl). 3. een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 4. uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 5. wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 6. de geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de geschillencommissie. de beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. de geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 8. indien naast de geschillencommissie webshop een andere erkende of bij de stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (sgc) of het klachteninstituut financiële dienstverlening (kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de geschillencommissie webshop bij uitsluiting bevoegd. voor alle overige geschillen de andere erkende bij sgc of kifid aangesloten geschillencommissie. artikel 16 - branchegarantie 1. de stichting webshop keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de stichting webshop keurmerk aan de consument uitgekeerd. bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. voor het meerdere heeft de stichting webshop keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 2. voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de stichting webshop keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de stichting webshop keurmerk. indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de stichting webshop keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. artikel 17 - aanvullende of afwijkende bepalingen aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. artikel 18 - wijziging van de algemene voorwaarden webshop keurmerk 1. de stichting webshop keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de consumentenbond. 2. wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. adres stichting webshop keurmerk: willemsparkweg 193, 1071 ha amsterdam laatste aanpassing 1 juli 2012 *wij zijn nog geen lid van de stichting webshop keurmerk. de aanvraag is in behandeling.
6.VERZENDING
 
levertijd de meeste kachelpijpen en onderdelen  zijn uit voorraad te leveren . de levertijd voor nederland is over het algemeen 2 - 4 dagen verzendkosten pakketjes van 100 gram tot 2 kilogram € 6,75 tot € 9,00 kleine pakketjes van 2 kilogram tot 12 kilogram € 9,00 tot € 25,00 afhankelijk van de omvang en het gewicht, middelgrote pakketten van 12 kilogram tot 30 kilogram € 25,00 tot € 50,00 afhankelijk van de omvang en het gewicht een pallet wordt gebruikt bij groot volume en of zwaarder dan 30 kilogram en kost € 58,00 bestellingen vanaf € 500,00 worden kosteloos afgeleverd verzendwijze · kleine pakketjes worden per tnt post bezorgd en worden tot 2 x aangeboden, daarna kunt u deze afhalen bij het aangegeven tnt post bedrijf in uw regio · bij grotere zendingen wordt gebruikt gemaakt van een transportbedrijf en wordt er vooraf een afspraak met u gemaakt voor levering · na het uitleveren hebben wij geen inspraak meer op het moment van bezorgen aan u, dit regelt het transportbedrijf of tnt post. we kunnen dan ook geen afspraken ... over tijden van aflevering. · de zwaardere materialen worden bezorgd tot aan de buiten deur mits dit toegankelijk is voor de bezorger en bereikt kan worden door het transportverkeer afhalen u kunt uw bestelling ook afhalen, dit is telefonisch in overleg te realiseren betalingen de bestelde artikelen dienen bij bestelling te worden betaald via i deal, na betaling gaat de bestelling het traject van leveren in.
7.openhaard advies en keuze
 
een ... heb je in 5 verschillende uitvoeringen genaamd: 1- rugwand stookopening alleen voorzijde open wordt front genoemd 2- rugwand stookopening voorzijde en links open wordt hoek links genoemd 3- rugwand stookopening voorzijde en rechts open wordt hoek rechts genoemd 4- rugwand stookopening voorzijde en rechts en links open wordt 3 zijde genoemd 5- rugwand stookopening in de hoek wordt in de hoek haard genoemd de rugwanden zijn van vuurvast materiaal en zijn 5 cm dik. chamotte wit chamotte betonlook steenmotief structuur u kan kiezen uit chamotte wit, chamotte betonlook of steenmotief structuur. een ... is opgebouwd uit een aantal verschillende delen die aan elkaar worden gemaakt. voor een complete ... te ... heb je nodig: · een achtkant naar rond met klep · een chamotte verloop (kan ook in staal geleverd worden, werkt makkelijk) · een boezemijzer (een boezemijzer is een profiel boven de inbouwhaard of open haard, waarop de boezem of koof geïnstalleerd kan worden. deze wordt automatisch bij bestellen meegeleverd.) · een rugwand naar keuze · een vuurkorf aslade of verzonken vuurkorf of stooksteen · een bodem beluchtingplaat (is een plaat met een diafragma schijf in het model van de vuurkorf) onze ...en van 55 cm tot 85 cm breed in de drie uitvoeringen zo wel front / hoek / driezijde kosten alle € 695,- incl. btw. dit is zonder losse verhoging en zonder vuurkorf. modern rechte tanden gebogen tanden de vuurkorven in modern, rechte of gebogen tanden kosten € 295,-. wilt u een open haard bestellen, neem dan contact met ons op: mobiel: 06 - 5392 9216 e-mail: info@de...shop.nl maatvoering stookopeningen ...en: fronthaarden in chamotte wit en betonlook zijn er in 55/65/75 en 85 centimeter breed en kunnen in hoogte worden geleverd van 53/64/75 centimeter de front haard 85 kan maximaal in 64 centimeter worden geleverd, maar hiervoor kan dan wel een losse verhoging voor worden besteld. fronthaarden in steenmotief structuur worden ook in 55/65/75 en 85 centimeter geleverd en zijn dan 53 centimeter hoog ook kunnen deze in 64 centimeter hoog geleverd worden met uitzondering van de 85 breedte variant, hier geld dan weer de losse verhoging de hoekhaarden links en rechts, alsmede de 3 zijde open en het in de hoekmodel zijn allemaal te leveren in maximaal 53 cm hoog dit geld dan voor zowel de chamotte wit, chamotte betonlook en voor de steenmotief variant. losse verhogingen kunnen niet worden geleverd. · fronthaard structuur () · fronthaard chamotte () · links open haard structuur () · links open haard chamotte () · rechts open haard structuur () · rechts open haard chamotte () · 3-zijde haard structuur () · 3-zijde haard chamotte ()
8.openhaard webwinkel
 
afvoermaterialen kachels schoorsteenkappen reparatie- & isolatiematerialen roosters & vuurbokken vloerplaten & haardplaten haardstellen houtbakken vonkenschermen & gordijnen bbq haard en kachel greedschap diverse artikelen
9.openhaard zelf installeren met Bouwbegeleiding
 
... installeren met bouwbegeleiding, advies en keuring certificaat! wilt u advies voor het aanleggen van een ..., kachel of schoorsteenkanaal omdat u het ... kan inkopen en wilt installeren, dat kan! ik kan u adviseren voor een kleine vergoeding van wat u precies nodig heeft om uw haard, kachel of rookkanaal goed te installeren en zodat deze ook goed zal functioneren. · door een goed advies spaart u de advieskosten in 9 van de 10 gevallen al uit is gebleken bij klanten die u voorgingen. · ook komt u niet voor onaangename verrassingen te staan waardoor geld en tijdverlies verloren gaan. · ook voor een offerte nazien of u niet te veel gaat betalen is een onderdeel van het advies. bel gerust, het telefoon gesprek kost immers nagenoeg niets. voor de onder genoemde regio’s is er een vaste prijs van 50,- euro, daarbuiten wordt een kleine vergoeding gevraagd voor extra kilometers. de regio’s waarvoor het tarief van 50,- euro geld zijn: rotterdam, schiedam en vlaardingen, albrandswaard en hoeksche waard en drechtsteden.   een eind keuring kan in overleg gerealiseerd worden en een certificaat worden afgegeven als veiligheid bewijs na goedkeuring zijn er nog vragen over de advies en bouwbegeleiding mogelijkheden dan horen we dat natuurlijk graag u kunt uw vragen stellen via het contact formulier of als u direct contact wilt kunt u bellen naar 010-4386671 of 06-53929216.
10.Pluspunten openhaardShop
 
· meer dan 40 jaar ervaring · professioneel advies · betrouwbare partner · tevreden klanten · bouwbegeleiding · montage mogelijk · ruim assortiment · snelle levering · leveren op afspraak mogelijk
 Volgende 10 »